Home » Articles posted by FSJansen (Pagina 2)

Auteursarchief: FSJansen

Wat is “Aanneming van werk in het algemeen” – 7:750

Samenvatting

“Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.” – artikel 7:750 BW.

Er zijn twee soorten van aanneming van werk. Op de eerste vorm, de aanneming van werk in het algemeen, zijn de algemene regels van toepassing. Op de tweede vorm, de aanneming van werk voor bouw van een eigen woning (dus wanneer u een aannemer aanneemt om uw woning te bouwen) zijn – naast de algemene regels –  een aantal extra regels van toepassing.

Let wel, deze regels zijn van regelend recht. Dat betekent dat men kan overeenkomen dat er andere regels van toepassing zijn, zoals de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), de

 •  Uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 2005 (UAV-GC 2005), of
 • De Nieuwe Regeling 2011 – Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 (DNR 2011). Hierover vindt u meer in één van de andere artikelen.

 

Verdiepend – Wat is “Aanneming van werk” – 7:750 BW

Kort gezegd zijn er twee soorten aanneming van werk.

Ten eerste is er de overkoepelende “Aanneming van werk in het algemeen“. Op die Aanneming van werk in het algemeen zijn een aantal algemene wettelijke regels van toepassing. Denk onder meer aan regels omtrent kostenverhogende omstandigheden, de waarschuwingsplicht van de aannemer, meerwerk, niet of niet op tijd opleveren, ontbinding, enzovoort. Op ieder van deze onderwerpen zal in een apart artikel worden ingegaan.

De tweede categorie van aanneming van werk, “De bouw van een woning in opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, hierna te noemen “Aanneming van werk voor een eigen woning“, is een subcategorie van de Aanneming van werk in het algemeen. Deze subcategorie ziet op de situatie dat een particulier persoon (dus geen bedrijf) een aannemer de opdracht geeft om een woning te bouwen. Op de regels die van toepassing zijn op de Aanneming bij de bouw van een eigen woning wordt in een andere reeks van artikelen ingegaan.

Definitie van Aanneming van werk

Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.

Houdt in gedachten dat de tegenprestatie niet per se uit betaling van geld hoeft te bestaan. Als de tegenprestatie echter niet uit geld bestaat, dan zijn de wetsartikelen omtrent aanneming van werk alleen van toepassing, voor zover de aard van de tegenprestatie zich daartegen niet verzet. In dit artikel zal hier verder niet op in worden gegaan, maar mocht u hier vragen over hebben dan kunt u uiteraard een bericht achter laten.

Er moet sprake zijn van de volgende elementen:

Een werk van stoffelijke aard

 • Kort gezegd moet het werk tastbaar zijn. Denk aan een woning.

Tot stand brengen en opleveren

 • Het werk moet niet alleen tot stand worden gebracht, maar moet ook worden opgeleverd. Daarover meer in een ander artikel.

Buiten dienstbetrekking 

 • Dit element is van belang, omdat er geen sprake mag zijn van een arbeidsovereenkomst.

Prijs

 • Er zijn verschillende manieren om de prijs vast te stellen. Zo kan men een vaste prijs (aanneemsom) overeen komen of juist geen vaste prijs. Een voorbeeld van een overeenkomst waarbij geen vaste prijs is overeengekomen, is een Regieovereenkomst. Een Regieovereenkomst wordt met name gebruikt indien van tevoren niet goed kan worden bepaald welke werkzaamheden moeten worden verricht en heeft met name tot doel om te bewerkstelligen dat al de verrichte werkzaamheden worden vergoed.

Prijs in geld

 • Dit kan ook in buitenlandse valuta worden bepaald.

Opdrachtgever

 • Er moet een opdrachtgever zijn.

Als aan deze elementen is voldaan, is sprake van Aanneming van werk in het algemeen en zijn in beginsel de regels van Aanneming van werk in het algemeen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Wel Aanneming van werk, toch andere regels

De regels van Aanneming van werk zijn regelend recht en men mag daar van afwijken door eigen afspraken te maken. Dit kan onder meer door in de algemene voorwaarden op te nemen dat de UAV 2012, UAV-GC2005 of de DNR 2011 van toepassing zijn in de plaats van de regels van het Burgerlijk Wetboek.

Hierover vindt u meer informatie in één van de andere artikelen op deze site.

 • UAV 2012          = Uniforme Administratie Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012
 • UAV-GC 2005  = Uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 2005
 • DNR 2011           = De Nieuwe Regeling 2011 – Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.

Bronnen:

 • Artikel 7:750 BW
 • Tekst en Commentaar Bouwrecht
 • Kamerstukken II 1992/93, 23 095

Vereisten voor een geldig ontslag op staande voet 7:677

Samenvatting

Voor een geldig ontslag op staande voet moet voldaan zijn aan de volgende eisen en voorwaarden.

 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden.
 2. Er moet vrijwel direct worden opgezegd (“onverwijld”).
 3. Tegelijkertijd met het ontslag, moet de dringende reden worden medegedeeld.

Verdiepend – Vereisten voor een geldig ontslag op staande voet.

Het komt voor dat een werknemer op staande voet wordt ontslagen. Een ontslag op staande voet heeft ingrijpende gevolgen voor beide partijen en er worden dan ook strenge eisen aan een ontslag op staande voet gesteld. In dit artikel zal worden ingegaan op de vereisten voor een geldig ontslag op staande voet, ook wel bekend als een opzegging wegens dringende reden.

Voor een geldig ontslag op staande voet moet voldaan zijn aan de volgende eisen en voorwaarden.

 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden.
 2. Er moet vrijwel direct worden opgezegd (“onverwijld”).
 3. Tegelijkertijd met het ontslag, moet de dringende reden worden medegedeeld.

1. Dringende redenen

Voor de werkgever worden als dringende redenen beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet gevergd kan worden om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden:

 1. wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd;
 2. wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden;
 3. wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag;
 4. wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt;
 5. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt;
 6. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden;
 7. wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;
 8. wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt;
 9. wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden, bekendmaakt;
 10. wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt;
 11. wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt;
 12. wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen arbeid te verrichten.

Overigens zijn bedingen waarbij aan de werkgever de beslissing wordt overgelaten of er een dringende reden in de zin van artikel 677 lid 1 aanwezig is, nietig. Dat betekent dat ze geacht worden niet te hebben bestaan.

2. Onverwijld opzeggen

Een ontslag op staande voet moet onverwijld – met andere woorden: direct – worden aangezegd. Echter, zolang er voortvarend wordt gehandeld, is er gelegenheid voor:

i.          het instellen van een onderzoek naar diefstal,

ii.          het horen van de werknemer,

iii.          voor intern overleg en

iv.          voor het inwinnen van (juridisch) advies.

Ook mag worden gewacht totdat degene die bevoegd is om het ontslag te verlenen is gearriveerd. Het gaat er om dat de werkgever na het ontdekken van de dringende reden onverwijld ontslag verleent. Let op: te lang wachten met het instellen van een onderzoek naar een mogelijke dringende reden is in strijd met de eis van onverwijldheid.

3. Dringende reden mededelen

De ontslagreden moet tegelijk met het ontslag worden medegedeeld. De werknemer moet namelijk aan de hand van de ontslagreden zijn standpunt kunnen bepalen. De medegedeelde reden fixeert in beginsel de ontslagreden en kan later dus niet worden aangepast.

Afsluitend

Als u voorbereid wilt zijn op het geven van een ontslag op staande voet of als u op staande voet ontslagen bent en u zeker wilt weten of dat correct is gebeurd – of u wilt daar tegen in gaan – dan kunt u uiteraard contact opnemen voor nadere vragen en informatie.

 Bronnen:

 • Artikel 7:677 tot en met 7:679 BW
 • Tekst en Commentaar Arbeidsrecht
 • Kamerstukken TK